Voortgang


21 juli 2022 

Beste leden van het platform Arnhemse Centrumring, 

Gisteren hebben wij een kennismakings gesprek gevoerd met de nieuwe wethouder mobiliteit, Nermina Kundic. Bij het gesprek was een ambtenaar aanwezig. 

We hebben verteld over de totstandkoming van ons platform en onze speerpunten. Vooral ook over de frustratie wegens het ontbreken van enig waar te nemen gemeentelijk beleid aangaande centrumring, laat staan de realisering van onze speerpunten. 

Het nieuwe college is gekozen op basis van een krachtig coalitie akkoord. Hierin is o.m. vastgelegd dat de voetganger op de eerste plaats staat, daarna de fietser, vervolgens het openbaar vervoer en als laatste de auto. Vergroening is ook een belangrijk thema. 

Mevrouw Kundic straalt enthousiasme uit. Zij liet weten er veel zin in te hebben om met voortvarendheid mede uitvoering te geven aan het coalitie akkoord. Er gaat echt iets veranderen in de stad en ook op de centrumring, zo liet zij weten. 

Er wordt gewerkt aan een breed mobiliteitsplan waar uiteraard de centrumring onderdeel van is. 

De eerste contouren moeten eind dit jaar beschikbaar zijn. Ons platform wordt betrokken bij de verschillende stadia van dit plan. 

Wij hebben laten weten dat er nu echt iets moet gebeuren. Ook hebben wij een aantal suggesties gedaan wat relatief snel te realiseren is. Daarbij zijn genoemd een voetgangersvriendelijker instelling van verkeerslichten, het weren van doorgaand verkeer, fietspaden in twee richtingen, 30 km/uur te beginnen in de Weerdjesstraat en technische hulpmiddelen tegen jakkeraars. 

Wij zullen periodiek met mevrouw Kundic overleggen en daarbij de nodige druk op de ketel houden. 

Het was een aangenaam gesprek wat in combinatie met het coalitie akkoord vertrouwen geeft. 

Het gaat er nu om dat wordt doorgepakt. 

U kunt op de inzet van uw bestuur rekenen !!! 

Bert Kuiper 
Albert Oost 
Leendert van t Riet

1april 2022

Aan de leden van de Gemeenteraad 2022 – 2026

31 maart 2022

Geachte dames en heren,

Graag feliciteren wij u van harte met uw verkiezing tot lid van onze Arnhemse gemeenteraad. Wij wensen u inspiratie, daadkracht en uithoudingsvermogen toe. Bovenal wensen wij u toe dat de Arnhemmers zich in de komende jaren herkennen in hun gemeenteraad en zich door u vertegenwoordigd voelen. Laat het feit dat nog niet de helft van de kiezers gebruik heeft gemaakt van het stemrecht voor u een geweldige aansporing zijn. Uw verkiezing tot raadslid is vooral een opdracht. Een opdracht om met enthousiasme de stad te dienen. Een opdracht om u niet op te sluiten in het Stadhuis maar blijvend het gesprek met de bevolking aan te gaan. Een opdracht om daarbij daadkracht te tonen.

Dit alles wensen wij u van harte toe.

De Arnhemse Centrumring (Singels, Pleinen en Weerdjesstraat) is een belangrijke aan- en ontsluitingsroute voor de stad, helaas is er ook veel sluipverkeer. Verkeer wat daar niets te zoeken heeft, bijvoorbeeld op de route van de A15 naar de A50. De Centrumring is ook een barrière, een muur van verkeer om de binnenstad. Vooral ingericht met heel veel asfalt bedoeld om het gemotoriseerd zo snel mogelijk door te laten stromen. Fietsers en voetgangers zijn daaraan duidelijk ondergeschikt. Veel te veel groen is omgevormd tot asfalt en steen.

Langs de Centrumring wordt steeds meer gewoond. De Gemeente werkt daar graag aan mee. Langs de Singels zijn de kantoren voor een groot deel verdwenen, de Weerdjesstraat is grotendeels een woonstraat en in het Coehoorngebied komt nu een groot aantal woningen.

En aan de Centrumring? Daar gebeurt gewoon NIETS. Het verkeer blijft doorrazen, asfaltvlaktes blijven zo ze zijn. Snelheidscontroles zijn een zeldzaamheid en geluidsproblemen moeten maar worden opgelost door woningen te isoleren. De omgekeerde wereld.

Jarenlang zijn er gesprekken geweest met leden van het gemeentebestuur, jarenlang werd er begrip getoond en jarenlang gebeurt er vervolgens gewoon niets.

Vanuit deze situatie is het PLATFORM ARNHEMSE CENTRUMRING opgericht. Een burgerinitiatief met momenteel 180 leden. Deze 180 leden hebben zichzelf actief ingeschreven als lid van ons platform.

Wij hebben de Gemeenteraad en het College geïnformeerd, gesprekken gevoerd met nagenoeg alle fracties en twee keer gesproken met wethouder Van der Zee en medewerker(s). Ons werd daarbij gemeld dat wij de officiële gesprekspartner zijn voor het College aangaande de Centrumring. Bijzonder vreugdevol is het feit dat alle fracties met wie wij hebben gesproken de doelen van ons Platform steunen.

Onze doelen:

  • minder asfalt, meer groen
  • meer ruimte voor voetgangers en fietsers
  • doorgaand verkeer weren
  • geluid en luchtkwaliteit binnen wettelijke normen
  • strikt handhaven snelheid (trajectcontrole !)
  • herinrichting van de wegen
  • fietspaden aan beide kanten in twee richtingen
  • naar 30 km/uur, te beginnen in de Weerdjesstraat.

Dames en heren, leden van de Gemeenteraad,

Het komt er nu op aan. U gaat onderhandelen over de vorming van een coalitie met een bijbehorend coalitie- of raadsakkoord.  

Wij vragen u dringend het jarenlang praten zonder resultaat te doorbreken door in het akkoord op te nemen dat het College van BenW wordt verzocht uiterlijk binnen een halfjaar te komen met een 

ACTIE- EN UITVOERINGSPLAN CENTRUMRING.

Het spreekt voor zich dat wij onze doelen daar graag in opgenomen zien. Gelet op de steun naar ons uitgesproken tijdens de gesprekken met de fracties vertrouwen wij daar op.

Meer groen en minder asfalt is niet alleen het belang van de bewoners van de Centrumring. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers ook niet. Het gaat om de kwaliteit van onze stad als geheel. Meer wonen in het centrum en langs de ring zeker ook.

In de 19e eeuw is de stadsmuur afgebroken. Nu de muur van verkeer!!

Wij wensen u veel daadkracht toe !

Hoogachtend,

Het bestuur van het Platform Arnhemse Centrumring

Bert Kuiper, Albert Oost, Leendert van ’t Riet.

www.arnhemsecentrumring.nl

info@arnhemsecentrumring.nl