Voortgang


Lees hier de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op het Burgerinitiatief van het Platform Arnhemse Centrumring.


Arnhem, 10 mei 2023

Geachte leden, Met vreugde kunnen wij melden dat het BURGERINITIATIEF is ingediend bij de gemeenteraad van Arnhem.

Onderstaand treft u dit raadsvoorstel aan.

De agendacommissie gaat nu besluiten wanneer ons INITIATIEF zal worden behandeld. Vermoedelijk vindt er een eerste behandeling plaats in een – Raadskamer op 24 mei en in een – Besluitvormende vergadering op 31 mei. Zodra wij de definitieve data en tijdstippen kennen, zullen wij u deze aan u laten weten.

Uw bestuur, Bert Kuiper voorzitter, Albert Oost secretaris, Leendert van ’t Riet penningmeester

BURGERINITIATIEF

Voorstel aan de raad van de gemeente Arnhem.

Kernboodschap:
Wij bepleiten balans op de Arnhemse Centrumring. Balans tussen wonen, verblijf en ontsluiting. In de huidige situatie staat de doorstroming van snelverkeer centraal. De vroegere stadsmuur is vervangen door een muur van verkeer. De woonfunctie is sterk toegenomen. Balans ontbreekt en moet worden teruggewonnen.

Dit voorstel zorgt er voor dat iedereen op een goede manier van de weg gebruik kan maken en dat het ook fijn is om aan de centrumring te wonen en er te verblijven. Voorstel Er wordt gewerkt aan een Duurzaam Mobiliteitsplan. Wij stellen u voor om een aantal uitgangspunten vast te stellen behorende bij het opstellen van het Duurzaam Mobiliteitsplan.

In afwachting van de maatregelen die voortkomen uit dit plan stellen wij voor om de verkeerslichten vriendelijker voor voetgangers en fietsers af te stellen. Ook stellen wij voor om een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers te realiseren in de route Rijnkade-Sabelspoort-Markt.

Balans tussen wonen, verblijf en ontsluiting ontbreekt op de centrumring. Bewoning is sterk toegenomen, de inrichting is onveranderd gericht op het snelverkeer. Jarenlange gesprekken met het gemeentebestuur hebben niets opgeleverd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de oprichting van het Platform Arnhemse Centrumring (PAC ) met ongeveer 200 leden. Het PAC heeft zowel voor als na de raadsverkiezingen gesprekken gevoerd met de raadsfracties. Onze prioriteiten werden unaniem gesteund. Ook werden en worden er gesprekken gevoerd met het College van B en W in de persoon van de betreffende wethouder.

Onze prioriteiten zijn :
• Strikte handhaving van de maximale snelheid
• Geluid en luchtkwaliteit binnen de wettelijke normen houden
• Herinrichting van de wegen
• Doorgaand verkeer weren
• Minder asfalt, meer groen
• Fietspaden aan beide kanten in twee richtingen
• Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
• Snelheid naar 30 km per uur, te beginnen in de Weerdjesstraat.

Het PAC heeft met vreugde kennisgenomen van het coalitieakkoord. De daarin gestelde prioriteiten zijn glashelder. Eerst de voetganger, dan de fietser, dan het openbaar vervoer en dan de auto. Deze prioriteiten zijn door uw raad bevestigd bij de vaststelling van de betreffende startnotitie. Wij mogen er dan ook op vertrouwen dat deze prioriteiten worden geëffectueerd in het duurzaam mobiliteitsplan.

Opstellen, participatie, besluitvorming en opdrachtverlening van het plan zal echter veel tijd kosten. Wij denken aan tenminste twee jaar. Ook in deze tussentijd kunnen al maatregelen worden getroffen. Wij doen twee concrete voorstellen en vragen u het college te verzoeken om te bezien welke andere maatregelen in de tussentijd kunnen worden gerealiseerd.

Voorstellen met argumenten

Wij verzoeken uw raad om een aantal uitgangspunten vast te stellen en deze aan het college mee te geven aangaande het op te stellen Duurzaam Mobiliteitsplan.

1. Aan het Duurzame Mobiliteitsplan de volgende uitgangspunten mee te geven:
1.a. Op de Centrumring wordt ingezet op vermindering van de maximale snelheid, te beginnen met het traject Weerdjesstraat-Trans-Eusebiusplein. Om de in de kernboodschap aangegeven balans tussen wonen, verblijf en ontsluiting op de centrumring te realiseren is een lagere snelheid noodzakelijk. Wij vragen uw raad om dit als uitgangspunt vast te stellen. In ieder geval te beginnen met de Weerdjesstraat, Trans en Eusebiusplein.

1.b. Op de Centrumring wordt ingezet op toepassing van Trajectcontrole als middel om de verkeerssnelheid te beheersen. Strikte handhaving van de snelheid is noodzakelijk. Gelet op de beperkte handhavingscapaciteit ligt gebruik van Trajectcontrole zeer voor de hand. Wij verzoeken uw raad dit uit te spreken. Trajectcontrole is een buitengewoon effectief handhavingsmiddel. Terughoudendheid bij het Openbaar Ministerie mag geen argument zijn om niet te kiezen voor Trajectcontrole. Het gaat om de eigen inzet waarvoor wordt gekozen. Vervolgens moet deze keuze met alle kracht worden nagestreefd.

1.c. Sluipverkeer op de Centrumring wordt met kracht tegengegaan. Sluipverkeer moet met kracht worden tegengegaan. Dit is een oneigenlijk gebruik van de Centrumring, niet bedoeld als ontsluiting maar als doorgaand verkeer. Dit draagt (sterk) bij aan het massieve verkeersaanbod met alle negatieve gevolgen van dien. Het provinciale- en rijkswegennet dient in de behoefte aan doorgaand ( al dan niet bovenstedelijk ) verkeer te voorzien.
Wij vragen uw raad om duidelijk uit te spreken dat de Centrumring niet bedoeld is voor doorgaand verkeer en dat (dus) in het mobiliteitsplan maatregelen moeten worden getroffen om dit tegen te gaan. Hoe moeilijk wellicht, de duidelijke opdracht daartoe moet worden vastgelegd. Voordat het nieuwe Duurzame Mobiliteitsplan volledig is afgerond kunnen er al maatregelen worden genomen. Wij doen daartoe twee concrete voorstellen en verzoeken hierbij het college de volgende maatregelen te treffen :

2.a. Het voetgangers- en fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten (oversteektijd en interval). Wij vragen uw raad het college te verzoeken op korte termijn de verkeerslichten op en rond de Centrumring voetganger- en fietsvriendelijker af te stellen. In de huidige situatie is de afstelling bovenal gericht op het snelverkeer. Dit doet geen recht aan de geformuleerde prioriteiten. Vooral bij brede oversteekplaatsen dient er voldoende tijd te zijn voor minder snelle voetgangers. Ook dient de intervaltijd te worden verkort. Voetgangers en fietsers dienen sneller opnieuw groen licht te krijgen. Nu moet vaak te lang worden gewacht op het volgende groene licht. Te lang uit het oogpunt van de door ons gewenste balans.

2.b. Een veilige oversteekplaats te realiseren in de wandel- en fietsroute Rijnkade-Sabelspoort-Markt. Wij vragen uw raad het college te verzoeken om een veilige oversteek te realiseren in de wandel- en fietsroute Rijnkade-Sabelspoort-Markt. Hier bestaat geen enkele voorziening voor wandelaars en fietsers. Realisering van een veilige oversteek is naar onze mening noodzakelijk. Zoals gesteld verwachten wij dat het jaren gaat duren alvorens het Mobiliteitsplan een feit is en de ‘schop’ de grond in kan. Het college dient – gelet op de prioriteit voor voetgangers en fietsers – niet alleen te werken aan het Mobiliteitsplan zelf maar dient ook na te gaan welke maatregelen in de tussentijd kunnen worden getroffen. Wij vragen uw raad een dienovereenkomstig verzoek aan het college te richten.

Besluit :
1. Aan het Duurzame Mobiliteitsplan de volgende uitgangspunten mee te geven:
a. Op de Centrumring wordt ingezet op vermindering van de maximum snelheid, te beginnen met het traject Weerdjesstraat-Trans-Eusebiusplein.
b. Op de Centrumring wordt ingezet op toepassing van trajectcontrole als middel om de verkeerssnelheid te beheersen.
c. Sluipverkeer op de Centrumring wordt met kracht tegengegaan.

2. Verzoekt het college de volgende maatregelen te treffen:
a. Op en rond de Centrumring worden oversteekplaatsen met verkeerslichten voetgangers- en fietsvriendelijker (oversteektijd en interval) afgesteld.
b. In de wandel en fietsroute Rijnkade-Sabelspoort-Markt wordt een veilige oversteekmogelijkheid gerealiseerd.


21 juli 2022 

Beste leden van het platform Arnhemse Centrumring, 

Gisteren hebben wij een kennismakings gesprek gevoerd met de nieuwe wethouder mobiliteit, Nermina Kundic. Bij het gesprek was een ambtenaar aanwezig. 

We hebben verteld over de totstandkoming van ons platform en onze speerpunten. Vooral ook over de frustratie wegens het ontbreken van enig waar te nemen gemeentelijk beleid aangaande centrumring, laat staan de realisering van onze speerpunten. 

Het nieuwe college is gekozen op basis van een krachtig coalitie akkoord. Hierin is o.m. vastgelegd dat de voetganger op de eerste plaats staat, daarna de fietser, vervolgens het openbaar vervoer en als laatste de auto. Vergroening is ook een belangrijk thema. 

Mevrouw Kundic straalt enthousiasme uit. Zij liet weten er veel zin in te hebben om met voortvarendheid mede uitvoering te geven aan het coalitie akkoord. Er gaat echt iets veranderen in de stad en ook op de centrumring, zo liet zij weten. 

Er wordt gewerkt aan een breed mobiliteitsplan waar uiteraard de centrumring onderdeel van is. 

De eerste contouren moeten eind dit jaar beschikbaar zijn. Ons platform wordt betrokken bij de verschillende stadia van dit plan. 

Wij hebben laten weten dat er nu echt iets moet gebeuren. Ook hebben wij een aantal suggesties gedaan wat relatief snel te realiseren is. Daarbij zijn genoemd een voetgangersvriendelijker instelling van verkeerslichten, het weren van doorgaand verkeer, fietspaden in twee richtingen, 30 km/uur te beginnen in de Weerdjesstraat en technische hulpmiddelen tegen jakkeraars. 

Wij zullen periodiek met mevrouw Kundic overleggen en daarbij de nodige druk op de ketel houden. 

Het was een aangenaam gesprek wat in combinatie met het coalitie akkoord vertrouwen geeft. 

Het gaat er nu om dat wordt doorgepakt. 

U kunt op de inzet van uw bestuur rekenen !!! 

Bert Kuiper 
Albert Oost 
Leendert van t Riet

1april 2022

Aan de leden van de Gemeenteraad 2022 – 2026

31 maart 2022

Geachte dames en heren,

Graag feliciteren wij u van harte met uw verkiezing tot lid van onze Arnhemse gemeenteraad. Wij wensen u inspiratie, daadkracht en uithoudingsvermogen toe. Bovenal wensen wij u toe dat de Arnhemmers zich in de komende jaren herkennen in hun gemeenteraad en zich door u vertegenwoordigd voelen. Laat het feit dat nog niet de helft van de kiezers gebruik heeft gemaakt van het stemrecht voor u een geweldige aansporing zijn. Uw verkiezing tot raadslid is vooral een opdracht. Een opdracht om met enthousiasme de stad te dienen. Een opdracht om u niet op te sluiten in het Stadhuis maar blijvend het gesprek met de bevolking aan te gaan. Een opdracht om daarbij daadkracht te tonen.

Dit alles wensen wij u van harte toe.

De Arnhemse Centrumring (Singels, Pleinen en Weerdjesstraat) is een belangrijke aan- en ontsluitingsroute voor de stad, helaas is er ook veel sluipverkeer. Verkeer wat daar niets te zoeken heeft, bijvoorbeeld op de route van de A15 naar de A50. De Centrumring is ook een barrière, een muur van verkeer om de binnenstad. Vooral ingericht met heel veel asfalt bedoeld om het gemotoriseerd zo snel mogelijk door te laten stromen. Fietsers en voetgangers zijn daaraan duidelijk ondergeschikt. Veel te veel groen is omgevormd tot asfalt en steen.

Langs de Centrumring wordt steeds meer gewoond. De Gemeente werkt daar graag aan mee. Langs de Singels zijn de kantoren voor een groot deel verdwenen, de Weerdjesstraat is grotendeels een woonstraat en in het Coehoorngebied komt nu een groot aantal woningen.

En aan de Centrumring? Daar gebeurt gewoon NIETS. Het verkeer blijft doorrazen, asfaltvlaktes blijven zo ze zijn. Snelheidscontroles zijn een zeldzaamheid en geluidsproblemen moeten maar worden opgelost door woningen te isoleren. De omgekeerde wereld.

Jarenlang zijn er gesprekken geweest met leden van het gemeentebestuur, jarenlang werd er begrip getoond en jarenlang gebeurt er vervolgens gewoon niets.

Vanuit deze situatie is het PLATFORM ARNHEMSE CENTRUMRING opgericht. Een burgerinitiatief met momenteel 180 leden. Deze 180 leden hebben zichzelf actief ingeschreven als lid van ons platform.

Wij hebben de Gemeenteraad en het College geïnformeerd, gesprekken gevoerd met nagenoeg alle fracties en twee keer gesproken met wethouder Van der Zee en medewerker(s). Ons werd daarbij gemeld dat wij de officiële gesprekspartner zijn voor het College aangaande de Centrumring. Bijzonder vreugdevol is het feit dat alle fracties met wie wij hebben gesproken de doelen van ons Platform steunen.

Onze doelen:

  • minder asfalt, meer groen
  • meer ruimte voor voetgangers en fietsers
  • doorgaand verkeer weren
  • geluid en luchtkwaliteit binnen wettelijke normen
  • strikt handhaven snelheid (trajectcontrole !)
  • herinrichting van de wegen
  • fietspaden aan beide kanten in twee richtingen
  • naar 30 km/uur, te beginnen in de Weerdjesstraat.

Dames en heren, leden van de Gemeenteraad,

Het komt er nu op aan. U gaat onderhandelen over de vorming van een coalitie met een bijbehorend coalitie- of raadsakkoord.  

Wij vragen u dringend het jarenlang praten zonder resultaat te doorbreken door in het akkoord op te nemen dat het College van BenW wordt verzocht uiterlijk binnen een halfjaar te komen met een 

ACTIE- EN UITVOERINGSPLAN CENTRUMRING.

Het spreekt voor zich dat wij onze doelen daar graag in opgenomen zien. Gelet op de steun naar ons uitgesproken tijdens de gesprekken met de fracties vertrouwen wij daar op.

Meer groen en minder asfalt is niet alleen het belang van de bewoners van de Centrumring. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers ook niet. Het gaat om de kwaliteit van onze stad als geheel. Meer wonen in het centrum en langs de ring zeker ook.

In de 19e eeuw is de stadsmuur afgebroken. Nu de muur van verkeer!!

Wij wensen u veel daadkracht toe !

Hoogachtend,

Het bestuur van het Platform Arnhemse Centrumring

Bert Kuiper, Albert Oost, Leendert van ’t Riet.

www.arnhemsecentrumring.nl

info@arnhemsecentrumring.nl